پوستر نمایشگاه:
تاریخ برگزاری نمایشگاه: 28 الی 31 خرداد