پوستر نمایشگاه:
تاریخ برگزاری نمایشگاه: 21 الی 24 خرداد