پوستر نمایشگاه:
تاریخ برگزاری نمایشگاه: 11 الی 14 اردیبهشت