پوستر نمایشگاه:
تاریخ برگزاری نمایشگاه: 11الی 14 اردیبهشت