پوستر نمایشگاه:
تاریخ برگزاری نمایشگاه: 10 الی 14 اردیبهشت