پوستر نمایشگاه:
تاریخ برگزاری نمایشگاه: 10 الی 13 اردیبهشت