پوستر نمایشگاه:
تاریخ برگزاری نمایشگاه: 3 الی 4 اردیبهشت