پوستر نمایشگاه:
تاریخ برگزاری نمایشگاه: 2 الی 5 اردیبهشت